วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 7 งานธุรกิจ

งานธุรกิจ
การออมทรัพย์ หมายถึง การเก็บหอมรอมริบ เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคต เมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น ศึกษาต่อ เจ็บป่วย หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา การออมทรัพย์มิใช่เก็บเงินไว้เฉย ๆ แต่อาจนำเงินไปฝากกับธนาคาร ซื้อสลากออมสิน หรือนำเงินไปลงทุนทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดดอกออกผล หรือมีกำไรเป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง
ความจำเป็นในการออมทรัพย์
1. เพื่อเก็บไว้ใช้ในการศึกษา
2. เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็น
3. เพื่อเก็บไว้ยามเจ็บป่วย
4. เพื่อการลงทุนหรือทำธุรกิจส่วนตัว
5. ช่วยให้ได้สิ่งที่พึงประสงค์
อาชีพ หมายถึง การทำงานเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอาชีพที่ทำมีมากมายหลายอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย ครู หมอ พยาบาล ตำรวจ เป็นต้น
ประเภทของอาชีพ
อาจแยกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ
1. เกษตรกรรม
2. อุตสาหกรรม
3. พาณิชยกรรม
โทรศัพท์ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่สามารถพูดคุยกันได้ในระยะไกล และมีความสำคัญต่อคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ประเภทของโทรศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. โทรศัพท์ส่วนตัว
2. โทรศัพท์สาธารณะ
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่